مهدی رحیمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰
تاریخ وفات: ۱۳۵۷/۱۱/۲۶
محل وفات: بام مدرسه رفاه، تهران، ایران
محل دفن: بهشت زهرا قطعه ۸۲، ردیف ۲۸، شماره ۴۰، تهران، ایران


دلیل شهرت

نظامی

سپهبد، آخرین فرماندار نظامی تهران

علت وفات

اعدام

پس از محکومیت در دادگاه انقلاب، روی بام مدرسه رفاه واقع در خیابان عین الدوله (ایران) در تهران تیرباران شد

مطالعه بیشتر