جهانشاه درخشانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳/۰۲/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

معمار، ایران‌شناس و تاریخ‌پژوه

علت وفات

نامعلوم

توضیح خاصی در مورد وفات پیدا نشد

مطالعه بیشتر