علیرضا سلطانی شاد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس مطبوعاتی

علت وفات

بیماری