احمد راد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۶۳/۰۵/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده


علت وفات

کهولت سن