بهمن فرزانه


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۱/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، مترجم

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر