حسن پاک‌اندام


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳/۰۲/۲۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۳/۲۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بوکس

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر