حسین ملک


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۰/۰۳/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۵۱/۰۵/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

واقف و بنیانگذار موزه و کتابخانه ملک

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر