محمدرضا حدائق شیرازی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

رئیس حوزه علمیه منصوریه شیراز و از بنیان‌گذاران جامعه روحانیت مبارز در فارس

علت وفات

کهولت سن