محسن خزایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۰۹/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار


علت وفات

جنگ

حلب سوریه

مطالعه بیشتر