علیرضا توسلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۷/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

فرمانده و بنیانگذار لشکر فاطمیون

علت وفات

جنگ

درعا، سوریه

مطالعه بیشتر