محسن باقرزاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

ناشر_مدیر انتشارات توس

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر