علی شریفی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

نامعلوم