محمدرضا مقدسیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۶/۰۲/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مستندساز

علت وفات

بیماری

سرطان