فرزاد مویدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷/۰۱/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

گوینده

علت وفات

نامعلوم