کریم پورزاعی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۹/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۴/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر