سید محمدرضا غروی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۶/۱۲/۳۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی


علت وفات

کهولت سن