حسن اجتهادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۱۰/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی